fbpx    

Stipendier och fonder att söka för svenska författare

I behov av ett stipendie - sätt igång och sök. Det finns nämligen många fonder att välja på.

Varje krona räknas och kan ge den där drömmen om det skrivande livet en skjuts framåt. Här är en lista på (nästan) alla svenska stipendier som författare kan söka.

Det är inte alltid så mycket pengar det rör sig om, men även små tillskott kan göra stor skillnad för en författare som kämpar för att få tid att skriva.

Och för den delen – en del av stipendierna är rejält tilltagna och kan ge dig skrivro under flera månader, ibland år. Ett drömscenario? Det kan bli verklighet.

Vi har försökt skapa en heltäckande lista över alla de stipendier och fonder som finns att söka för författare, men om vi saknar något blir vi glada om du hör av dig till oss via tips@boktugg.se.

Lycka till med din ansökan!

Arbetarskrivares stipendium

Arbetarskrivares Stipendium har delats ut sedan 1995. Stipendiesumman, på 5000 kronor, delas ut en gång om året, alltid på föreningens årsmöte i mars. Stipendiet är tänkt att gå till en lovande skribent som ännu inte kommit ut med någon egen bok. Bidragen kan vara noveller, dikter eller utdrag ur något större verk som inte varit publicerat tidigare. Det sammanlagda omfånget får inte överskrida 6 A4-sidor, med dubbelt radavstånd. Stipendiekommittén önskar texter som skildrar: Dagens samhälle, Arbetsliv och Sociala sammanhang.

De som söker stipendiet måste vara anonyma när texterna sänds in. Namn och kontaktuppgifter bifogas i ett slutet kuvert, med titeln på utsidan, och får inte öppnas förrän vinnaren är utsedd. Insända texter returneras ej.

Läs mer om det här

AIR Litteratur Västra Götaland

Kulturnämnden i Västra Götaland har beslutat att ge Strömstad i uppdrag att under tre år etablera ett författar- och översättarresidens med satelliter i Västra Götaland. Satelliterna är Åmål, Alingsås och Partille. Huvudort och satelliter kommer att ta emot svenska och utländska författare och översättare under kortare perioder och ge dem möjlighet att bo och arbeta i en lugn och inspirerande miljö. De kommer också att ges möjlighet att knyta kontakter med kollegor på lokal, regional och nationell nivå. Residensen kommer att samarbeta med fristäderna i regionen för att ge ytterligare möjligheter till kulturella utbyten.

Läs mer här

Artur Lundkvist-gården

Artur Lundkvist-gården ligger i Hagstad, Oderljunga, Perstorps kommun. Artur Lundkvist och Maria Wines stiftelse fördelar årligen 5-7 stipendier som omfattar minst 1 månads hyresfri vistelse på gården.

Läs mer här

Byggnads kulturstipendium

Stipendierna ges till yrkesverksamma kulturarbetare med en viss etablering inom sitt område. Stipendienämnden tar hänsyn till om det konstnärliga perspektivet är att bryta ny mark, om det finns en kombination av socialt engagemang och kulturellt uttryck och om viljan är att nå en bred publik för att sprida kunskap i en viktig fråga eller inom ett viktigt ämne. Vidare tar nämnden hänsyn till om kulturarbetaren uppvisar en särskild talang där vi vill stödja fortsatt utveckling.

Läs mer här

Elin Wägners Lilla Björka

Elin Wägners Lilla Björka ligger i Berg, en liten kyrkby belägen 3 mil norr om Växjö och 1,5 mil söder om Lammhult.

Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka och Elin Wägnersällskapet utlyser årligen ett stipendium för fyra veckors boende på Lilla Björka för dig som skriver eller forskar i Elin Wägners anda inom områdena jämställdhet, fred eller miljö. Det tillkommer en stipendiesumma på 15 000 kr.

Läs mer här

Helge Ax:son Johnsons stiftelse

Helge Ax:son Johnsons stiftelse har till ändamål att bland annat stödja litterär och konstnärlig verksamhet.

Läs mer här

Jubileumsfonden

Stiftelsen Sveriges Författarförbunds Jubileumsfond utlyser stipendier om totalt 19 000 kr till svenska författare som har ekonomiska svårigheter till följd av bristande publiceringsmöjligheter, sjukdom, arbetslöshet, avtagande krafter eller hög ålder. Beslut om bidrag fattas av Jubileumsfondens styrelse.

Det finns ingen ansökningsblankett utan du skriver ett brev där du redogör för varför du söker understöd. Ange vilken/vilka stiftelser och fonder som din ansökan avser. Ange gärna kontonummer redan i din ansökan så påskyndas handläggningen. Bifoga en kopia av din senaste slutgiltiga inkomstdeklaration samt även läkarintyg i de fall där sjukdom åberopas som skäl för ansökan. Ansökningar där ekonomiskt behov är styrkt med nämnda dokument kommer att prioriteras.

Läs mer här

Läromedelsförfattarnas kopieringsstipendium

Författare av läromedel eller kurslitteratur kan söka Läromedelsförfattarnas kopieringsstipendium. Syftet med stipendierna är att så många författare som möjligt ska få ta del av den ersättning som kommer från att skola, högskola och universitet kopierar läromedel och kurslitteratur.

Ansökan

Du söker kopieringsstipendium enkelt på Mina sidor. För 2021 är sista ansökningsdag den 15 oktober.

LÄS MER: https://www.laromedelsforfattarna.se/stipendium/kopieringsstipendium/

Författarnas Fotokopieringsfond

Författarnas Fotokopieringsfond har till uppgift att fördela ersättning för undervisningsverksamhets (skola, högskola, universitet) fotokopiering av litterära verk till enskilda upphovsmän.

Sökande kan vara författare och översättare av facklitteratur, skönlitteratur och barn- och ungdomsböcker samt författare och översättare av utgivna dramatiska verk vars verk kan ha blivit fotokopierade i undervisningsverksamhet i Sverige.

Läs mer här

Klas de Vylders stipendiefond för invandrarförfattare

Stiftelsen Klas de Vylders Stipendiefond för Invandrarförfattare utlyser stipendium vartannat år. Stipendiet kan sökas av behövande författare som invandrat till Sverige och som påbörjat ett författarskap i Sverige.

Stipendiet kan sökas av behövande och verksamma författare som invandrat till Sverige. För att juryn skall kunna behandla ansökningarna så rättvist som möjligt krävs texter på svenska, i original eller översättning.

Läs mer här

Kulturfonden för Sverige och Finland

Kulturfonden för Sverige och Finland är den största bilaterala fonden i Norden och har till syfte att främja de kulturella förbindelserna mellan Sverige och Finland genom att ge stöd till ökad kännedom om och kontakt mellan de båda ländernas kultur, näringsliv och folk. Fonden delar ut aktivitetsbidrag och vistelsestipendier. Därutöver initierar och driver fonden egen projektverksamhet.

Läs mer här

Nordisk kulturkontakt

Nordisk kulturkontakt är kontaktpunkt för det nordiska kultursamarbetet. Institutionen etablerades 2007 och är en del av Nordiska ministerrådets organisation. Nordisk kulturkontakt skall i första hand ha ansvar för information och rådgivning samt fungera som sekretariat för de nordiska kulturministrarnas program och sakkunniggrupper. Kulturkontakt Nord skall också profilera nordiskt kultursamarbete i och utanför Norden.

Läs mer här

Lars Ahlin-stipendiet

Lars Ahlin-stipendiet inrättades av Sundsvalls kulturnämnd 1991 och balanserar mellan att vara stipendium och pris. Pengabeloppet är på 50 000 kronor och dessutom ingår en plakett utformad av Ulf Linde.

Stipendiet delas ut till författare vilkas verk har frändskap med Lars Ahlins diktning eller till författare med klar anknytning till Sundsvalls-området. Stipendiet kan även delas ut som stöd till forskning om Lars Ahlins liv och diktning. Lars Ahlin-stipendiet har delats ut vartannat år sedan 1992. Stipendienämnd är Sundsvalls kultur- och fritidsnämnd. Juryn, som bereder nämndens beslut, består av två representanter för Sundsvalls stadsbibliotek och två representanter för Lars Ahlin-sällskapet.

Läs mer här

Lars Salviusföreningen

Har du författat vetenskapliga texter som kopieras för undervisningsändamål på högskolenivå? Då kan du ansöka om stipendium på 30 000 kronor.

Planerar du att genomföra något projekt som i vid mening kan underlätta eller stimulera kommunikationen mellan forskare och allmänhet? Då kan du ansöka om projektbidrag på 25 000–100 000 kronor.

Sista ansökningsdag är 30 september varje år.

Läs mer här

Lasse O´Månssons naturastipendium

Lasse O’Månssons naturastipendium instiftades 2010 av dåvarande Kultur- och fritidsnämnden. Stipendiet avser fritt sommarboende för skapande personer i Drängstugan vid Sala silvergruva.

Stipendiet kommer årligen att delas ut till författare, översättare, tecknare, komiker, stå-uppkomiker, musikjournalist, radio- eller tv-förnyare. Under perioden juni-augusti ges tre stipendiater möjligheten att bo en månad vardera invid Salas kulturborg, Silvergruvan.

Läs mer här

Lilly och Tage Fridhs stipendium för unga författare

Stiftelsen Kummelnäs delar årligen ut Lilly och Tage Fridhs stipendium för unga författare. Välkommen att söka är du som är född tidigast 1983 och skriver skönlitteratur eller sakprosa för vuxna och/eller barn och ungdomar. I din ansökan, på högst en A4-sida, vill vi att du berättar om pågående projekt och eventuell utgivning, både digital och i pappersform. Ange din årsinkomst för 2017.

Läs mer här

Längmanska kulturfonden

Såväl enskilda personer som organisationer kan söka bidrag. Bidrag ges främst till särskilda ändamål, däremot inte till löpande verksamhet, periodiska skrifter o dyl. Kulturella samfund, institutioner eller föreningar kan tilldelas bidrag endast för viss uppgift eller publikation som inte kan tillgodoses genom deras ordinarie verksamhet.

Bidrag ges inte till finansiering av egen utbildning. Bidrag ges heller inte retroaktivt, vilket innebär att arbeten som är avslutade vid utdelningstillfället inte kan få bidrag.

Beviljade belopp är i regel i storleksordningen 15 000 – 50 000 kr.

Läs mer här

Natur & Kulturs arbetsstipendier

Natur & Kulturs litterära arbetsstipendier har delats ut sedan 2011. Vår ambition är att arbetsstipendiet ska bidra till en höjd litterär nivå och ska gå till inläsning och forskning för kvalificerat litterärt arbete inom sakprosa eller skönlitteratur. Arbetsstipendierna är personliga och är på vardera 100 000 kronor.

Nordiska Kulturfonden

Tillsammans för ett nytt Norden. Genom kultur som spränger gränser. Nordiska kulturfonden arbetar för ett förnyat och dynamiskt konst- och kulturliv i Norden, som präglas av mångfald, är tillgängligt samt av hög kvalitet.

Norrländska litteratursällskapets naturastipendier

Norrländska litteratursällskapet/Författarcentrum Norr är en förening där författare arbetar tillsammans med litterärt intresserade personer för att främja litteraturen och det litterära skapandet i Norrland.

Det här gör vi:

  • Författarförmedling.
  • Medverkar i olika litteraturprojekt för att främja litteraturen och det litterära skapandet i Norrland.
  • Arrangerar seminarier, uppläsningar och författarturnéer av olika slag.
  • Framhåller den norrländska litteraturen i den egna tidskriften Provins.
  • Delar årligen ut Norrlands litteraturpris i kategorierna vuxen och barn/ungdom.
  • Erbjuder våra medlemmar att söka naturastipendier, dvs att ges möjlighet till rekreation eller skrivro i naturnära miljö eller vid folkhögskola.

Läs mer här

Radiostipendier

Radiostipendier avser medel från Copyswede-ersättningar som inte har kunnat betalas ut till individuella upphovspersoner. Beloppen varierar och fördelas av en stipendienämnd tillsatt av Författarförbundets styrelse.

Berättigade att söka stipendium är alla fritt arbetande litterära upphovsmän såsom skön-, fack- och barn- och ungdomsförfattare, översättare, kulturskribenter och journalister vilkas texter eller egna radioinslag sänts i Sveriges Radio (P1, P2, P3, P4). Dramatiska verk omfattas inte. Medverkan som fast anställd eller projektanställd kan inte åberopas. Stipendiesökande behöver inte vara medlem i Sveriges Författarförbund.

Läs mer här

Rittners stipendiefond

Stiftelsen Karin och Gösta Rittners stipendiefond har till ändamål att genom stipendier till studerande ungdom, författare och konstnärer främja deras utbildning. Resestipendium ur Karin och Gösta Rittners fond utlyses vartannat år enligt stiftelsens stadgar, till yngre, lovande författare.

OBS! Nästa ansökan först 2020.

Läs mer här

Sara Lidman-gården

Sara Lidmans födelsegård ligger i byn Missenträsk i Skellefteå kommun i Västerbotten.

Gården består av två hus som hyrs ut under hela året. I stora huset finns fem sängplatser, ett stort kök och ett arbetsrum samt två toaletter, dusch och tvättmaskin. På övervåningen finns en glasveranda. Lilla huset är anpassat för funktionshindrade. Huset innefattar fem sängplatser, ett stort kök samt en toalett med dusch.

Ingen bredbandsuppkoppling finns i husen. Den boende tar själv med lakan, handdukar, toalett- och hushållspapper. Husen har full städutrustning så den boende städar själv vid avfärd.

Läs mer här

Sigtunastiftelsen

Sigtunastiftelsen har ända sedan 1937 delat ut naturstipendier till författare. Stipendiet ger fritt tillträde till Sigtunastiftelsens gästhem under fyra veckor. Sökande ska vara medlem i Sveriges Författarförbund eller Finlands svenska författareförening. Stipendiet delas ut till fem författare varje år.

Läs mer här

Skandinaviska föreningen i Rom

Skandinaviska föreningen i Rom (Circolo Scandinavo) utlyser vistelsestipendier till nordiska konstutövare. Det finns fem rum i det centralt belägna 1400-talshuset i Rom.

Läs mer här

SKAP:s stipendiefond till Evert Taubes minne

Stipendium ur SKAP:s stipendiefond till Evert Taubes minne tilldelas upphovspersoner och andra eller organisationer som verkar i Evert Taubes anda. Du söker stipendiet genom att skriva till SKAP och förklara varför just du eller din organisation skulle vara en lämplig mottagare av årets stipendium om 40 000 kr.

Läs mer här

Sten K Johnsons stiftelse

Sten K Johnsons stiftelse delar ut stipendier inom sju områden. Storleken på stipendierna är från cirka 15 000 kronor till maximalt 300 000 kronor.

Stipendium kan sökas för konkret, noggrant definierat projekt med specificerad och tydlig projektplan, ett konkret formulerat mål, tidplan och budget. Ansökningarna kommer även att bedömas utifrån kriterier såsom nytänkande, samhällsnytta och gränsöverskridande.

Läs mer här

Stieg Larssons Stiftelse

Stieg Larssons Stiftelse delar ut stipendier och bidrag som avser att stödja fri journalistik och författande, arbete mot främlingsfientlighet och rasism samt jämlikhetsarbete och stöd för utsatta kvinnor.

Ändamålet ska främjas genom att bidrag kan lämnas till forskning och utbildning. Stiftelsen har även till ändamål att stötta personer som utsatts för kvinnovåld, rasism, främlingsfientlighet och diskriminering. Stiftelsen lämnar företrädesvis bidrag till organisationer som i sin verksamhet stödjer dessa individer.

Stipendier kan beviljas enskilda personer; studerande och journalister, som med fara för sitt eget och/eller sin familjs liv och säkerhet belyser de frågor som omfattas av stiftelsens ändamål.

Läs mer här

Stiftelsen Villa Vingarna

Stipendier ur fonden ska enligt stadgarna gå till förtjänta svenska författare, i behov därav.

Stipendiet innebär att stiftelsen ger ett bidrag motsvarande hyran för ditt arbetsrum (dock max 3000 kr/mån) i tre år.

Du som söker ska antingen ha ett befintligt arbetsrum, eller vara beredd att hyra ett arbetsrum inom ca tre månader efter tilldelat stipendium.

Stipendiet utbetalas mot uppvisande av hyreskontrakt eller hyresavi. Stiftelsen kan tyvärr inte bistå med förmedling av lämpliga arbetsrum utan det åligger stipendiaten.

Rummet kan ligga var som helst i Sverige, men kan inte ligga i den sökandes/sökandens familjs bostad (där sökande har sin hemvist) eller i annan egen fastighet (t ex sommarstuga).

Läs mer här

Stipendier Albert Bonniers förlag

Gemensamt för Bonniers stipendier är att de inte kan sökas, men vi tar med dem ändå för informationens skull. Kan vara intressant att känna till.

Läs mer här

Stockholms stads kulturstipendier

Stockholms kulturnämnd delar varje år ut 20 kulturstipendier inom bildkonst, teater, dans, film, foto, illustration, konsthantverk, musik och litteratur. Stipendiet är på 25 000 kronor och kan sökas av enskilda personer.

Läs mer här

Stora Psalmförfattarstipendiet

Anders Frostenssons stiftelse har som uppgift att stimulera skapandet av ny psalm – detta sker genom att årligen utdela stipendier och att driva en 2-årig Psalmskola. Stipendiet består av 30 000 kronor och särskilt unga psalmförfattare uppmuntras att skicka in en ansökan.

Läs mer här

Svenska Kyrkans kulturstipendier

Kulturstipendierna ska uppmuntra till nyskapande arbeten om tro- och livsfrågor, och utbyten mellan kulturutövare och kyrka. Stipendierna kan sökas av konstnärer inom alla konstformer, eller av församlingar och institutioner inom Svenska kyrkan i samarbete med kulturarbetare.

Läs mer här

Sveriges författarfond

Sveriges författarfond (som inte är samma organisation som Sveriges Författarförbund) har till huvudsaklig uppgift att fördela den statliga biblioteksersättningen. Ersättningen fördelas dels i form av individuella ersättningar (statistiskt beräknade eller särskilda författar- och översättarpenningar), dels i form av olika typer av bidrag och stipendier till upphovsmän till litterära verk: författare, översättare, tecknare och fotografer.

Utöver biblioteksersättningen fördelar författarfonden också olika statliga stöd och bidrag till författare, översättare, kulturjournalister och dramatiker. Två gånger om året utlyses arbetsstipendium och fem gånger om året kan du söka bidrag för resor och internationella utbyten hos författarfonden.

Läs mer här

Sveriges författarfond: resebidrag

För att stimulera till internationell närvaro och främja litterär och konstnärlig utveckling genom olika slags internationella influenser fördelar författarfonden särskilda bidrag för resor och internationella utbyten. Bidragen beslutas fem gånger per år, med följande ansökningsfrister: 1 februari, 1 april, 1 juni, 1 september samt 1 november. Om de infaller på en helg gäller nästföljande vardag.

Beslut fattas normalt inom två veckor efter respektive ansökningsfrist. För att en ansökan ska behandlas då, ska den ha inkommit senast på angivet datum. Ansökan görs på särskild blankett/i särskilt formulär. Bidragen måste sökas före avresan. Normalt räcker medlen till att ca 20-25 % av ansökningarna kan beviljas.

Läs mer här

Sveriges Författarförbunds vistelsestipendium

På följande länkar hittar du information om stipendier som kan sökas av medlemmar i Sveriges Författarförbund. Här rör det vistelsestipendium.

Astrid och Karl Otto Zamores understödsfond

Dagmar och Henning Billstrands fond

Imber Nordin-Grips understödsfond

Vistelsestipendium till Aten, Grekland

Vistelsestipendium till Bursa, Turkiet, för BULT-medlemmar

Vistelsestipendium till Henning Mankells gård, Överberg

Vistelsestipendium till Istanbul, Turkiet

Vistelsestipendium till Kavalla, Grekland

Vistelsestipendium till Runmarö, Stockholms skärgård

Åke och Vera Holmbergs stipendiefond

TV-stipendie

TV-stipendier avser medel från Copyswede-ersättningar som inte har kunnat betalas ut till individuella upphovspersoner. Beloppen varierar och fördelas av en stipendienämnd tillsatt av Författarförbundets styrelse.

Berättigade att söka stipendierna är litterära upphovsmän såsom skön-, fack-, barn- och ungdomsboksförfattare samt översättare inom nämnda litteraturområden. Har du medverkat i program eller om ditt verk nyttjats i Öppet Arkiv, är du behörig att ansöka om stipendium. Dramatiska verk omfattas inte. Medverkan som anställd kan inte åberopas. Stipendiesökande behöver inte vara medlem i Sveriges Författarförbund.

Läs mer här

Vistelsestipendium – Alltidhults skola

Under flera år har Alltidhults skola varit basen för vårt vistelsestipendium. Vi har haft glädjen att vara värdar för många kulturpersonligheter. Alltidhultsstipendiet omfattar 1–2 veckors hyresfri sommarvistelse i den pietets­fullt renoverade lärarbostaden.

OBS! Stipendiet vilar 2019.

Läs mer här

Vistelsestipendium – Nebbeboda skola, lärarbostaden

Olofströms kommuns vistelsestipendium är sedan 2013 förlagd till Lärarbostaden i skolan. Även skolsalen med enrumslägenheten används till detta stipendium under sommaren. Varje år erbjuds 3 – 5 personer som uttrycker sig i bild, skrift, drama eller på något annat konstnärligt sätt och som gärna arbetar i Harry Martinson eller Sven Edvin Saljes anda (två av bygdens stora författare).

Läs mer här

Vistelse på Villa Sarkia i Sysmä, Finland

Unga författare och översättare (under 40 år) kan söka vistelse mellan 1-3 månader på Villa Sarkia i Sysmä, södra Finland. Villa Sarkia drivs av kulturföreningen Nuoren Voiman Liitto och Sysmä stad.

Kulturföreningen betalar resan till och från Villa Sarkia samt boendekostnader (sängkläder, elektricitet, städning och internetanslutning).

Inbjudna författare och översättare gör också ett framträdande i samband med vistelsen i Sysmä – föreningen står för kostnaderna för framträdandet och eventuell översättning. Inbjudna ombeds också tillbringa en helg i Helsingfors för ett framträdande och för att träffa unga finska författare och översättare.

Läs mer här

Vistelsestipendium Le Flamant Rouge Guesthouse

Le Flamant Rouge Guesthouse utlyser ett årligt återkommande vistelsestipendium i en rofylld miljö i södra Frankrike. Stipendiet går att söka för författare som skriver skönlitterära verk på svenska för barn, ungdom eller vuxna. Till skönlitterära verk räknas romaner, noveller, dramatik och lyrik.

Läs mer här

Västsvenska Kulturfonden

Kulturfonden har sedan starten medverkat till att drygt 4 miljoner kronor har kunnat delas ut till kulturaktörer som vill utvecklas vidare. Fonden har också genom seminarier bidragit till ökad ömsesidig förståelse för såväl kulturens som näringslivets villkor samt medverkat till kompetensutbyte mellan parterna.

Läs mer här

Åke och Vera Holmbergs stipendiefond

Åke Holmberg (”Ture Sventon”) testamenterade avkastningen av sina framtida upphovsrättsersättningar till en stipendiefond som fick namnet Stiftelsen Åke och Vera Holmbergs stipendiefond. Stiftelsens ändamål är att bereda barn- och ungdomsboksförfattare samt översättare möjlighet att vistas i de nordiska länderna för förkovran, studier eller för att vinna arbetsro.

Läs mer här

Östersjöns Författar- och Översättarcentrum

Östersjöns Författar- och Översättarcentrum i Visby är ett internationellt centrum för professionella författare och översättare från i första hand Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge, Polen, Ryssland, Tyskland och Sverige. I mån av plats välkomnas också författare och översättare från andra länder.

Författare och översättare kan söka vistelsestipendier för upp till en månad. Det finns också möjlighet att söka ett begränsat antal stipendier för resor och uppehälle. Centret söker varje år stipendiemedel från nordiska och europeiska program och andra fonder – antalet stipendier är därför avhängigt av hur mycket medel centret får från bidragsgivarna. Ansökningstiden är löpande.

Läs mer här


❤ Gillade du den här artikeln? Vi hoppas det.
Kanske fick du lite kunskap eller tips eller bara ett gott skratt… I så fall har vi lyckats. Som du märkte slapp du betalvägg, eftersom vi vill välkomna nya läsare och göra det enkelt för trogna boktuggare. Om du gillar det vi gör och har möjlighet tar vi gärna emot ditt bidrag. En slant som tack för en bra artikel, via smidig kortbetalning25 kr eller 150 kr eller välj annat belopp. Du kan även swisha till 123-483 18 71klicka här för QR-kod. Stötta den hårdast arbetande lilla redaktionen i landet.
Är du författare eller jobbar i branschen? Då ska du prenumerera på INSIDER Basic eller Business och läsa Skrivtugg och Analysbrevet.
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Conny Palmkvist

Conny Palmkvist

Conny Palmkvist är författare, spökskrivare och journalist. Han har skrivit åtta romaner och bland annat tilldelats Helsingborgs Dagblads kulturpris och Umeå novellpris.

conny@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.

Koll på böcker och bransch på 5 min

Få vårt nyhetsbrev, måndag och fredag. Håll dig uppdaterad om trender och nyheter. Och få lite boktips. Gör som över 9000 andra.

Lär dig mer på 5 minuter

Över 9000 personer i och kring bokbranschen prenumererar redan på Boktuggs nyhetsbrev för att hålla sig uppdaterade om trender, affärer liksom nya böcker och författarskap. Det tar bara fem minuter att läsa.