Anna-Karin Dykes

Jag disputerade 1988 vid Institutionen för obstetrik och gynekologi, Lunds Universitet. Avhandlingsarbetet innebar både preklinisk och klinisk forskning om moderns bärarskap av Grupp B Streptokocker (GBS) under graviditet och hur kolonisation av barnet under förlossningen kan förebyggas.

Mitt forskningsintresse omfattar också föräldrars (både moderns och faderns) upplevelse/erfarenhet av vård under graviditet, förlossning och postnatalt både i normala och komplicerade situationer, till exempel rutinultraljud och missbildningsdiagnostik. eller föräldrars upplevelser i samband med hotande förtids börd och prematur förlossning, samt vid värksvaghet. Forskningen berör också etiska problem såsom erfarenheter av och attityder till etiska problem för olika professioner inom mödrahälsovården och förlossningsvården. Metodutveckling sker i form av konstruktion och tester av specifika frågeformulär/instrument som berör dels ultraljud under graviditet och dels postnatal känsla av välbefinnande och trygghet. Riskfaktorer för värksvaghet har kartlagts i en multicenterstudie i Danmark, där också betydelsen av fysisk aktivitet under graviditet har studerats. I ett annat avhandlingsarbete har arabisk talande immigranters användande av mödra- och barn hälsovård i Sverige beskrivits. Aktuell forskning fokuserar på familjevåld under graviditet och efter förlossning.

Källa: Lunds universitet