Samproduktionens retorik och praktik - - inom området hälsa och välfärd

Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Samproduktion av kunskap, innovationer och andra värden diskuteras numera flitigt på universitet och lärosäten runt om i världen. Likväl råder oenighet om vad begreppet står för. Somliga förespråkar en snävare syn på samproduktion, i huvudsak kopplad till samverkan med näringslivet och industrin. En vidare syn innefattar även samverkan med den offentliga sektorn och frivilligsektorn. I denna bok visar vi hur samproduktion kan gestalta sig när högskolor och universitet samverkar med den offentliga sektorn och frivilligsektorn. Från högre utbildning, forskning och utvecklingsarbete i lokala, regionala, nationella och internationella sammanhang hämtas exempel som diskuteras och problematiseras. Samproduktionens utmaningar och möjligheter belyses, liksom vilka överväganden forskare och lärare ställs inför i detta arbete.
Författarna är verksamma inom en rad ämnesdiscipliner vid lärosäten i Sverige och utomlands.
Boken riktar sig till studenter i samhällvetenskap, vårdvetenskap och folkhälsoutbildningar. Den riktar sig även till yrkesverksamma i välfärdssektorerna och personer som arbetar med kunskapsutveckling och innovation.