Storytel ska spara för lönsamhet – 80 tjänster ska bort

Storytels VD Johannes Larcher framför huvudkontoret i Stockholm. Foto: Pressbild och Boktugg. Bilden är ett montage.

Storytel lanserar idag ett effektiviseringsprogram som innebär att 13 procent av de anställda får gå, 80 tjänster ska bort under första kvartalet. Samtidigt höjs lönsamhetsmålen och man gör en jättenedskrivning på värdet av audiobooks.com.

– Vårt ökade fokus på lönsamhet och fortsatta tillväxt på våra tio kärnmarknader, stärkt av vår starka operationella och ekonomiska prestation under 2023, möjliggör en uppdatering av Storytels mål på medellång sikt. Vi förväntar oss att nå de tidigare kommunicerade målen för justerad EBITDA-marginal och operativt kassaflöde redan 2024, och därmed uppgradera våra lönsamhetsmål för 2026, säger Johannes Larcher, VD för Storytel, i ett pressmeddelande där han fortsätter:

– Storytel presterar betydligt bättre finansiellt än för ett år sedan, och vi har valt att öka vårt fokus på lönsamhet och förbättrad kassaflödesgenerering utöver den tidigare angivna guidningen. Detta, i kombination med andra åtgärder, har lett oss till det svåra beslutet att justera storleken på vårt team, vilket resulterar i att 13% av våra anställda behöver lämna bolaget.

Storytels rapport för helåret kommer inte förrän den 15 februari men i samband med att det som bolaget kallar ett effektiviseringsprogram presenterades så släpptes även oreviderade siffror för 2023.

13 % av personalen sägs upp

Effektiviseringsprogram ska ”bättre anpassa kostnadsstrukturen till den reviderade strategiska inriktningen och de föränderliga affärsbehoven”. Det omfattar en minskning på cirka 80 tjänster, motsvarande 13%, jämfört med december 2023. Åtgärderna kommer att implementeras under första kvartalet 2024, merparten med omedelbar verkan, och nå full effekt under andra halvan av 2024.

Om det ekonomiska utfallet skriver Storytel att den operativa utvecklingen under Q4-2023 var fortsatte stark:

  • Preliminära totala streamingintäkter på 858 Mkr, vilket motsvarar en tillväxt på 16% eller 14% exklusive valutakurseffekter.
  • Preliminära totala intäkterna för koncernen ökade till 946 Mkr, en tillväxt med 9%.
  • För helåret ökade de organiska streamingintäkterna med 12,5% exklusive valutakurseffekter – väl över guidningen på minst 11%.

Storytel redovisade även jämförelsestörande poster på totalt 672 MSEK under kvartalet, som ett resultat av ytterligare fokus på lönsamhet:

  • 465 Mkr icke kassaflödespåverkande nedskrivningar av goodwill i enlighet med IAS 36 hänförlig till Audiobooks.com.
  • 166 Mkr avser icke kassaflödespåverkande nedskrivningar som huvudsakligen är koncentrerade till rättighetskataloger på expansionsmarknader.
  • 40 Mkr avser omstruktureringskostnader för personal och andra operativa utgifter. Som ett resultat av detta var det preliminära justerade rörelseresultatet för koncernen under fjärde kvartalet -8 Mkr och -680 Mkr inklusive jämförelsestörande poster.

Positivt kassaflöde som ökar

Den preliminära justerade EBITDA ökade med 62% till 86 MSEK i det fjärde kvartalet, vilket motsvarar en marginal på 9,1%. Inklusive jämförelsestörande poster på 98 MSEK var EBITDA -12 MSEK. Den preliminära justerade EBITDA för helåret 2023 var 248 MSEK, en tillväxt på 170% vilket motsvarar en marginal på 7,1%, långt över guidningen på 6,4%.

Det preliminära operationella kassaflödet var 46 Mkr i kvartalet och 89 Mkr för helåret 2023, över guidningen på 80 MSEK. Storytel amorterade 100 Mkr i kvartalet och minskade den finansiella skulden till 750 Mkr och innehade likvida medel om 434 Mkr vid årets slut.

Så vad innebär alla siffror? På helårsnivå så ökade omsättningen jämfört med 2022 från 3,2 till 3,49 miljarder kronor och rörelseförlusten minskade från -240 Mkr till -71 Mkr. Om man räknar bort de där jämförelsestörande posterna i form av gigantiska nedskrivningar av värdet på audiobooks.com, ljudbokskataloger på språk där marknaden ännu inte tagit fart samt omstruktureringskostnader. Annars ökar förelseförlusten till -742 Mkr.

Med andra ord ett sätt att rycka av ett finansiellt plåster för att kunna visa riktigt starka siffror under 2024. Något som aktiemarknaden lär gilla. Kanske. Vem vet i dessa dagar.

Storytel ser ökad marginal under 2024

Under 2024 förväntar sig Storytel att leverera en tillväxt av koncernens intäkter om cirka 10%, med en justerad EBITDA-marginal på över 12% och ett operativt kassaflöde på över 7% av intäkterna. Målen avser organisk tillväxt och exkluderar exempelvis potentiella förvärv.

I pressmeddelandet skriver Storytel även om ”Finansiella mål på medellång sikt till 2026”. Där är man tydliga med ett ökat fokus på lönsam tillväxt och tio kärnmarknader – de fem nordiska länderna, Nederländerna, Turkiet, Polen, Bulgarien och USA. Storytel strävar efter att uppnå intäkter för koncernen om cirka 4,5 miljarder kr år 2026 med en genomsnittlig årlig tillväxttakt av streamingintäkter på 10-12%, en justerad EBITDA-marginal på över 15%, och ett operativt kassaflöde på över 10% av intäkterna. Målen avser organisk tillväxt och exkluderar exempelvis potentiella förvärv.

Enligt Dagens Industri ska personalen informeras under förmiddagen.

Tittar man på tillväxten av kunder så ökade dessa med 167 000 abonnenter mellan Q4-2022 och Q4-2023 till totalt strax över 2,2 miljoner. Fortfarande är majoriteten av kunderna i Norden, men det är övriga världen (framför allt då de där ovan nämnda fem marknaderna) som växer mest. Under 2024 bör alltså Storytel ha fler kunder utanför Norden.

99 % av Boktugg är gratis att läsa. Regelbunden läsare?  Prenumerera!

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren är journalist sedan 30 år tillbaka och författare till mer än tio böcker. VD och chefredaktör för Boktugg.

solve@boktugg.se

Gör som ...

… och alla våra andra sponsorer som stöttar oss ekonomiskt. Vill ditt företag bli sponsor? Kontakta sales@boktugg.se för mer information. Privatpersoner och mindre företag som vill bidra swishar valfritt belopp till 123-483 18 71 (klicka här för QR-kod) eller med andra betalmedel.

SPONSRAT INNEHÅLL

SPONSRAT INNEHÅLL