Läraren i blickpunkten : olika perspektiv på lärares liv och arbete

Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Lärares arbete är komplext och kan beskrivas på olika sätt beroende på vilken utgångspunkt man väljer. I takt med att det ställs allt högre krav på lärare att utgå från en vetenskaplig bas i arbetet, behövs också fler redskap och begrepp för att förstå och förklara läraryrket. Hur ser arbetsprocesserna ut? Vad formar yrket? Vilka insatser kan göras för att förbättra verksamheten? Den här antologin presenterar femton sätt att se på lärares liv och arbete med hjälp av olika teoretiska perspektiv.

Boken vänder sig till lärare och blivande lärare samt till alla som är intresserade av kunskapsutvecklingen kring lärares arbete.

I antologin medverkar:
Elisabeth Ahlstrand, lektor i pedagogik
Carola Aili, lektor i pedagogik
Ingrid Andersson, docent i pedagogiskt arbete
Ulf Blossing, lektor i pedagogik
Göran Brante, adjunkt och doktorand i pedagogik
Anna-Lena Eriksson Gustavsson, lektor i pedagogik
Anneli Frelin, doktorand i didaktik
Katrin Hjort, docent i pedagogik
Glenn Hultman, professor i pedagogiskt arbete
John Krejsler, docent i pedagogisk antropologi
Feiwel Kupferberg, professor i pedagogik
Per Lindqvist, lektor i pedagogik
Lars-Erik Nilsson, lektor i pedagogik
Ulla Karin Nordänger, lektor i pedagogik
Karolina Parding, forskarassistent
Karin Permer, lektor i pedagogik
Lars-Göran Permer, lektor i pedagogik
Sofia Persson, adjunkt i sociologi
Ulla-Britt Persson, lektor i pedagogik
Johanna Ringarp, doktorand i historia
Staffan Selander, professor i didaktik
Ulrika Tornberg, docent i pedagogik
Charlotte Tullgren, lektor i pedagogik
Ann-Sofi Wedin, fil dr i pedagogiskt arbete
Eva Wennås Brante, adjunkt i pedagogik
Innehåll:

I. SKOLAN
Blir skolor bättre på att klara av sitt uppdrag? - ett socialpsykologiskt och organisatoriskt perspektiv på lärares lärande och skolors utveckling / Ulf Blossing
Klassrummets tillfälliga sanningar - att undersöka lärares arbete med foucaultianska analysverktyg / Karin Permer, Lars-Göran Permer & Charlotte Tullgren
Lärares arbete och lärande - ett kontextuellt perspektiv / Glenn Hultman & Ann-Sofi Wedin
Socialt samspel och lärande - tolkning och meningsskapande i ett designteoretiskt perspektiv / Staffan Selander
Att studera lärararbetets insida - grundad teori som vetenskapligt redskap / Per Lindqvist & Ulla Karin Nordänger
Måste jag säga ja? - ett positionsteoretiskt perspektiv på arbete i skolan / Lars-Erik Nilsson & Eva Wennås Brante
Kan jag få jobba klart nån gång? tidsgeografiska perspektiv på lärararbetet / Carola Aili
Läraryrkets kreativa uppdrag - pedagogiskt iscensättande av kreativt lärande / Feiwel Kupferberg

II. INDIVIDEN
Personliga drivkrafter i lärarskapet - ett livshistorieperspektiv / Ulrika Tornberg
Professionell närhet och distans en dimension av lärares arbete ur ett genusperspektiv / Anneli Frelin
Erfarna lärares engagemang - livsberättelser som retrospektiv reflektion / Elisabeth Ahlstrand, Ingrid Andersson, Anna-Lena Eriksson Gustavsson & Ulla-Britt Persson

III. SAMHÄLLET
Kommunaliseringen av lärartjänsterna - förändrad styrning ur ett professionsteoretiskt perspektiv / Karolina Parding & Johanna Ringarp
Den danska gymnasiereformen mening i galenskapen? - ett diskursanalytiskt perspektiv på lärares arbete / Katrin Hjort, översättning Annika Claesdotter
Från professionell lärare till kompetensnomad? - ett epistemologiskt perspektiv på förändringar i lärares och skolans arbete / John Krejsler, översättning Annika Claesdotter
Bortom förklara eller förstå - att analysera läraryrket genom en kritisk realistisk ansats / Göran Brante & Sofia Persson