Dikotomier

Vetenskapsteori har ofta haft en tendens att bedrivas som en filosofisk specialdisciplin, skild från den humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen. Med den här boken vill författarna överskrida denna gräns mellan epistemologi och forskningspraktik genom att uppmärksamma några av de övergripande kunskapsteoretiska spörsmål som kan uppstå i det faktiska forskningsarbetet inom samhällsvetenskap och humaniora. Dikotomier, dualismer och motsatspar av olika slag har en central roll i både det vetenskapliga och lekmannamässiga tänkandet. Världen begreppsliggörs ofta via polariteter som natur/kultur, tro/vetande, manligt/kvinnligt, subjekt/objekt, vara/böra, individ/samhälle, förstå/förklara, centrum/periferi. I den samtida vetenskapsteoretiska debatten har dikotomiernas status blivit en nyckelfråga. Vissa har utnämnt dem till tänkandets grundläggande struktur medan andra betraktar dem som tankepoliser och vill upplösa dem. I denna antologi resonerar tio forskare inom humaniora och samhällsvetenskap kring dikotomier och dualismer i forskningen. En övergripande ambition är att synliggöra och ifrågasätta sådana strukturer och mönster ur olika synvinklar. Boken tillhandahåller skilda perspektiv och uppmärksammar olika dikotomier och hur dessa är relaterade till varandra i tanke och praxis. Boken är avsedd för såväl universitets- och högskoleutbildning inom samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen som verksamma forskare med intresse för epistemologiska frågor.