Morgondagens industri : att sätta spelregler och flytta gränser

Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Den industriella struktur som har utgjort en viktig del av den ekonomiska plattformen för Sveriges välstånd är under omvandling. Syftet med den här boken är att bjuda in till ett samtal om den pågående utvecklingen och genom aktuell forskning bidra med konstruktiva infallsvinklar på dessa förändringsprocesser. Tre frågor är grundläggande för företagande i allmänhet, och i dag i synnerhet för de industriföretag som under större delen av 1900-talet utgjort stommen i svenskt näringsliv. Var någonstans skapas värde? Vem kontrollerar de finansiella resurserna? Vem sätter spelreglerna? Frågorna diskuteras med utgångspunkt i en bred samling empiriska studier av bland annat tekniskt innovationsarbete, bolagsstyrning och entreprenörskapets strukturella villkor. Bokens kapitel är skrivna av forskare vid, eller med anknytning till, Handelshögskolan i Stockholm, och behandlar på olika sätt de ovanstående frågeställningarna. Sammantaget framträder en komplex bild av den bredd och tyngd som ligger i de utmaningar som våra traditionella industriföretag, men även många andra organisationer, står inför. Två övergripande tendenser kan urskiljas, med bäring på det handlingsutrymme som står till buds: många gränser är under omvandling och motstridiga logiker möts och blandas. En övergripande slutsats är att företags utveckling i allt högre utsträckning bedrivs i relationer med externa parter, samt att detta pågår kontinuerligt och på många olika arenor samtidigt. Boken vänder sig till beslutsfattare i företag, förvaltning och politik.