Statistisk verktygslåda 1 & 2 - Paket

Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen

Med persondatorernas intåg i vardagen har vi numera på våra skrivbord mer och kraftfullare statistisk analyskraft än vad tidigare generationers forskare kunde drömma om. Statistikernas svårtillgängliga metodbeskrivningar ligger dessutom infogade i programvaror som inte förutsätter större förkunskaper hos användaren. Därför är det kanske viktigare än någonsin att veta vad man gör när man använder statistik. 

Undervisningen på de samhällsvetenskapliga fakulteterna har dock inte alltid hunnit med i den snabba utvecklingen. Samhällsvetare som idag lämnar universitet och högskolor har därför ofta stora luckor i sina metodkunskaper. De böcker som finns ställer inte sällan långtgående krav på de matematiska förkunskaperna, vilket bara kan förstärka den osäkres formelskräck – aldrig bota den. Författarna till Statistisk verktygslåda har strävat efter att i görligaste mån koncentrera framställningen på principer och logik istället för på formler och formella bevis och genom sin pedagogiska framställning har boken kommit att bli ett uppskattat standardverk på samhällsvetenskapliga utbildningar runt om i landet.

I Statisk verktygslåda 1 ges en systematisk genomgång av de vanligaste teknikerna inom kvantitativ metod, inkluderande statistiska test vid univariat, bivariat och multivariat analys samt hur man med hjälp av dessa tekniker kan uttala sig om den ofta komplicerade orsaksbilden bakom samhälleliga fenomen. Bl.a. redogörs för central- och spridningsmått, olika typer av diagram, korstabellanalys, medelvärdesanalys, sambandsmått, Chi2-test, t-test, variansanalys och regressionsanalys.

Cd:n i den andra upplagan av Statistisk verktygslåda 1 som kom ut 2010 är anpassad till version 17 av SPSS. Outputfilerna som liger på cd-skivan som medföljde den första upplagan av Statistisk verktygslåda volym 1 kan tyvärr inte öppnas i version 17. Följ länken Ladda ner under Extramaterial för att ladda ner Facit till version 17. 

Uppföljaren Statistisk verktygslåda 2 bygger på författarnas erfarenheter av undervisning på lite mer avancerad nivå och utgår därför från att läsaren har grundläggande kunskaper om bland annat deskriptiv och analytisk statistik, stickprovteori och statistiska test. Statistisk verktygslåda 2 innehåller en översikt över mera avancerade men vitt spridda metoder som till exempel multipel regressionsanalys, faktoranalys, logistisk regressionsanalys samt tidsserieanalys och strukturella ekvationsmodeller.