Vårdande vid psykisk ohälsa : på avancerad nivå

Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Utgångspunkten är genomgående patientens perspektiv. Efter en historisk tillbakablick på hur det varit att vårdas inom psykiatrin riktas blickarna mot aktuell forskning inom området. Boken tar fasta på olika upplevelser som kan prägla personens värld oberoende av diagnos. Ett vårdvetenskapligt perspektiv på psykisk hälsa lyfts fram liksom livsförståelsens betydelse för hur denna formas. Läsaren ges en inblick i hur personers hälsa och lidande kan påverkas av upplevelser av t.ex. maktlöshet, hopp och hopplöshet, beroende och frihet. Känslor som skam, sorg, ilska och rädsla som ofta framstår som en del av personens lidande beaktas, liksom positiva känslor som glädje och kreativitet. Den tar också fasta på såväl andliga behov som behov av fysisk aktivitet och vila, på upplevelser av avskurenhet och längtan efter gemenskap och försoning. Genom att uppmärksamma hur patientens verklighet formas ökar möjligheterna att utforma vården med utgångspunkt i personens unika behov. De sista kapitlen i boken flyttar fokus från patienten till vårdrelationen och lyfter också fram den vårdande kulturen och det vårdande samtalet, innan specialistsjuksköterskans professionella ansvar lyfts fram. Målgruppen för boken är i första hand studenter på avancerad nivå samt sjuksköterskor inom den psykiatriska vården. Boken kan med fördel också läsas av andra inom hälso- och sjukvården som är intresserade i att få en inblick i hur lidande och hälsa inom den psykiatriska vården kan förstås med utgångspunkt i patientens värld snarare än utgående från diagnostiska kriterier. Boken innehåller en individuell aktiveringskod som ger tillgång till ett pedagogiskt webbkomplement. För att säkerställa att du som köpare får den unika koden säljs boken inplastad.