Skillnad och konsekvens - Mötet lärare-studerande och undervisning som meningsbjudande

Bidragen i Skillnad och konsekvens sätter genomgående fokus på att det gör skillnad och leder till olika konsekvenser beroende på vilket val av innehåll som görs och hur mötet lärare och studerande gestaltas. De kommunikativa situationer som utgör det vi vanligen benämner undervisning och lärande ses som fyllda av politiska och moraliska dimensioner som inte är bestämda på förhand utan som formbara i varje enskild situation.

I volymen behandlas didaktiska frågor som befinner sig i skärningspunkter mellan vad som ofta betraktas som allmän- och ämnesdidaktiska perspektiv. Genom att koncentrera på dessa skärningspunkter är ambitionen att klar-göra skillnader mellan och analysera konsekvenser av olika val av innehåll och sätt att hantera mötet lärare–studerande.

Sammantaget anförs i antologins olika kapitel betydelsen av tre insikter som tagit form i forskningsmiljöns pedagogisk-didaktiska forskning under det senaste decenniet: 1) mötets intersubjektiva och kommunikativa karaktär, 2) undervisningens potentiellt skilda innebörder genom (främst lärarens) olika val av innehåll i undervisningen som meningserbjudande och 3) mötets och undervisningens ständigt närvarande och möjliga relation till det politisk-moraliska, till demokratiaspekten.