Yrkesutbildningen i går och i dag - - om tillväxt, välfärd och kön

Vilken betydelse har yrkesutbildningen ur välfärdsynpunkt, för

professionaliseringsmönster och för könsarbetsdelning på arbetsmarknaden? På vilket sätt bidrar yrkesutbildningen till att skapa förutsättningar för ekonomisk tillväxt och vilket inflytande har arbetsmarknadens parter haft över yrkesutbildningen? Detta är några av de frågor som berörs i Yrkesutbildningen i går och i dag som innehåller översikter över yrkesutbildningens samhällsekonomiska och politiska betydelse. Boken innehåller också specialstudier om enskilda utbildningar och bedömningar om framtida yrkesutbildningsbehov. Syftet är att ge en bred ämnesmässig och teoretisk översikt över svensk yrkesutbildningsforskning i dag. Bidragsgivarna är samhällsvetare och representerar olika ämnesdiscipliner, vilket ger en fruktbar spännvidd i teoretiska och metodologiska utgångspunkter. Boken riktar sig till forskare, studenter och samhällsvetenskapligt intresserad allmänhet. Bidragen till boken har redigerats av Jonas Olofsson och Ingela Schånberg som är verksamma som forskare i ekonomisk historia vid Lunds universitet. Publiceringen sker med stöd från Rådet för arbetslivsforskning.