Människobehandlande organisationer : villkor för ledning, styrning och professionellt välfärdsarbete

<em>M&auml;nniskobehandlande organisationer</em> &auml;r en antologi som ger en bred &ouml;verblick &ouml;ver v&auml;lf&auml;rdens k&auml;rnverksamheter v&aring;rden, skolan och omsorgen, och beskriver vad som utm&auml;rker och skiljer dessa verksamheter fr&aring;n privata f&ouml;retag och organisationer n&auml;r det g&auml;ller uppdrag, organisation, ledarskap och f&ouml;r&auml;ndringsarbete.

I den f&ouml;rsta utg&aring;van fr&aring;n 2015 var utg&aring;ngspunkten de f&ouml;r&auml;ndringar som globaliseringen, teknikutvecklingen och marknadiseringen i form av New Public Management (NPM) medf&ouml;rt f&ouml;r de m&auml;nniskobehandlande organisationerna. I denna andra utg&aring;va har f&ouml;rfattarna, f&ouml;rutom att uppdatera och f&ouml;rnya inneh&aring;llet utifr&aring;n aktuell forskning, &auml;ven tagit h&auml;nsyn till andra betydande h&auml;ndelser i omv&auml;rlden, som flyktingkrisen i mitten av 2010-talet och coronapandemin. Dessutom har de f&ouml;ljt upp det &ouml;kande intresset f&ouml;r granskning och kontroll och den v&auml;xande kritiken mot NPM. &Auml;r alternativet en mer tillitsbaserad ledning och styrning inom v&auml;lf&auml;rdssektorn?

Sex nya kapitel har tillkommit. De tar upp kunskapsbildning och forskning om m&auml;nniskobehandlande organisationer, migration och flyktingmottagande, hur man hanterar h&ouml;g belastning inom gr&auml;ssrotsbyr&aring;kratier, standardisering och horisontell kunskapsstyrning, chefers roll och vardag inom socialtj&auml;nsten samt tillsyn inom social barnav&aring;rd.

<em>M&auml;nniskobehandlande organisationer</em> v&auml;nder sig till studerande p&aring; socionom-, l&auml;kar-, v&aring;rd- och l&auml;rarutbildningar liksom studerande inom ekonomi, statsvetenskap, psykologi, sociologi och offentlig f&ouml;rvaltning. Den &auml;r &auml;ven avsedd f&ouml;r praktiskt verksamma i m&auml;nniskobehandlande organisationer.

Bokens redakt&ouml;rer <strong>Staffan Johansson</strong>, <strong>Peter Dellgran</strong> och <strong>Staffan H&ouml;jer</strong> &auml;r professorer i socialt arbete vid G&ouml;teborgs universitet. &Ouml;vriga f&ouml;rfattare &auml;r forskare inom socialt arbete eller angr&auml;nsande omr&aring;den vid ett flertal svenska universitet.