Lieber Deutsch 4 Online kod i kuvert 12 mån

Var som helst, när som helst - men inte hur som helst!
Lieber Deutsch Online kommer finnas till alla fyra böckerna i Lieber Deutsch-serien, en webb för varje bok, i den får ni tillgång till interaktiva övningar och uppgifter som ger direkt återkoppling. Alla elever kan arbeta på det sätt som fungerar bäst för dem.

Till serien Lieber Deutsch.

Läs mer
Med Lieber Deutsch Online kan man möta elevernas olika lärstilar, variera undervisningen och förenkla arbetet med individualisering. Dessutom finns självtest där eleven kan testa ett urval av ord och grammatik från bokens olika kapitel.
Vad innehåller Lieber Deutsch Online?
I Lieber Deutsch Online finns grammatikövningar som förstärker de moment som boken tar upp. En minigrammatik finns också att tillgå. Här finns också en mängd ordövningar som bygger på bokens texter liksom allmänna ordövningar.
I den del som kallas Audio finns inspelningar av bokens alla texter och hörövningar, eleven kan alltså när som helst träna sin hörförståelse.
Selbsttest kallas de små prov där eleven kan testa ett urval av ord och grammatik från bokens olika kapitel. Eleverna får direkt återkoppling, kan bedöma sina insatser och se vad som behöver repeteras.
Landeskundliches Quiz är en realiafrågesport med fakta och vardagskunskaper om de tysktalande länderna.
I Lieber Deutsch Online finns annorlunda, stegvis styrda webbprojekt som utmynnar i en kommunikativ uppgift. Varje projekt har ett tema som eleven får lära sig mera om på olika givna hemsidor. Stegvisa instruktioner guidar eleverna. Vissa moment samlas i elevens egen skrivmapp och mynnar ut i en avslutande större skriftlig eller muntlig uppgift. Webbprojekten har flera förtjänster: de ger eleven extra lästräning genom autentiska texter på Internet, de låter eleven fördjupa sig inom ett tema på ett annorlunda sätt. Eleverna tränas också i ett mera självständigt arbetssätt.
Vad kan man göra i Lieber Deutsch Online?
Eleverna kan inte bara träna på de moment som tas upp i läroboken. De kan även lyssna på bokens alla texter och hörövningar samt få extra lästräning genom autentiska texter på Internet.
De kan fördjupa sig inom ett tema, göra frågesport för att befästa sina realiakunskaper och de kan testa sina kunskaper i tyska i självtester. Lieber Deutsch Online innehåller även s.k. webbprojekt som tränar ett mera självständigt arbetssätt. De utmynnar alla i en kommunikativ uppgift.
Var kan eleven arbeta med Lieber Deutsch Online?
Med Lieber Deutsch Online är eleven inte bunden till en viss dator eller ett visst lektionstillfälle. Man kan arbeta med uppgifterna i skolan, hemma, på biblioteket, hos kompisen, ja var som helst. Allt som behövs är ett lösenord och tillgång till Internet.
Hur köper jag Lieber Deutsch Online?
Lieber Deutsch Online säljs som enanvändarlicens med 6 eller 12 månaders abonnemang. Enanvändarlicens innebär att varje elev som ska ha tillgång till materialet behöver en licens.