Vad är förvärvad hjärnskada?

Vad är förvärvad hjärnskada?
Författare
Medverkande
Förlag Aisopos
GenreMedicin
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor96
Vikt0
Utgiven2013-03-18
ISBN 9789175330297
Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen
Under åren 1998–1999 pågick ett projekt riktat till anhöriga på Stiftel-sen Bräcke Diakoni. Projektet finansierades av Allmänna arvsfonden och syftet var att sprida kunskap och information till anhöriga och till personer med förvärvade hjärnskador. Projektet pågick parallellt med STURA-programmet, som var ett neuropsykologiskt rehabilite-ringsprogram för personer med förvärvad hjärnskada. Behov av mer kunskap om vad en hjärnskada innebär för den drabbade, men även för omgivningen, var stort. I Norge fanns ett häfte ”Hva er ervervet hjernskade ?” , skrivet av den norske neuropsykologen Jan Magne Krogstad, som på ett bra sätt speglar det som händer vid en hjärn-skada samt vilka konsekvenser som kan uppstå. Det var skrivet under tiden för projektet KReSS, motsvarigheten till STURA-programmet, som drevs vid Sunnaas sjukhus utanför Oslo

KReSS, Kognitiv Rehabiliteringsenhet Sunnaas sjukhus, har som ett av sina viktigaste mål haft att förmedla kunskap. Fem häften har under åren getts ut: "Hva er ervervet hjerneskade?", "Pappa har fått en hjerneskade", "Barn med ervervet hjerneskade", "Ervervet hjerneskade: Veien videre – hjelp og selvhjelp" och "Ja visst ble livet forandret. Erfaringer og tanker om å leve med en ervervet hjerne-skade". Produktionen finansierades av Sosial- og helsedepartementet. Redaktörer för serien var Jan Magne Krogstad och Kjersti Vardeberg, med bidrag från hela teamet och, i detta häfte, framförallt av psyko-logen Sveinung Tornaas.

Tyngdpunkten i häftet ligger på de kognitiva svårigheterna som kan följa efter en förvärvad hjärnskada och som ofta är en dold funktions-nedsättning. Kunskapen om den här sortens svårigheter är alltför liten både bland personal och människor i allmänhet. Det gör be-lastningen extra stor för de drabbade och deras närmaste.

Bräcke Diakoni fick genom STURA-programmet rätten att översätta häftet "Hva er en ervervet hjerneskade"och med stöd av GlaxoSmith-Kline AB trycktes en svensk utgåva som har spridits genom rehabili-teringskliniker, föreningen Hjärnkraft, GlaxoSmithKline AB samt Bräcke Diakoni. Tio år efter den första utgåvan har nu GlaxoSmith-Kline AB tagit initiativet till en uppdatering/bearbetning och nyut-givning av häftet. Vår förhoppning är att den nya utgåvan ska fort-sätta ge kunskap och vara till nytta för både de skadade och deras anhöriga och för personal av olika kategorier, som möter och bemöter människor som drabbats av förvärvad hjärnskada.

Häftet bygger på olika inhemska och utländska källor samt erfaren-het från vårt arbete med personer med förvärvad hjärnskada. I ett vetenskapligt arbete skulle det vara naturligt att referera till dessa, men eftersom detta är ett informationshäfte, har vi valt att endast ge några