Nordiska förmögenhetsrättsdagarna

Nordiska förmögenhetsrättsdagarna
Serie Stockholm Centre for Commercial Law
Författare
Förlag Jure Förlag
GenreJuridik
FormatHäftad
SpråkSvenska
Antal sidor254
Vikt0
Utgiven2018-02-07
ISBN 9789172237063
INNEHÅLL

Om behovet av en sammanhållen nordisk doktrin på förmögenhetsrätten område – ett slags förord
Jan Kleineman

Sprogets rolle i nordisk retssamarbejde: Muligheder og begrænsninger
Mads Bryde Andersen

Overdragelse av fordringer: Avtalte overdragelsesforbud i norsk rett
Trygve Bergsåker

Det danske retsopgør efter finanskrisen – en foreløbig status
Nis Jul Clausen

Erstatningsansvar efter bankkrakket i Island
Eyvindur G. Gunnarsson

Contract Management – hanteringen av kontraktets livscykel
Suvi Hirvonen-Ere

Underpantsætning af fordringer
Camilla Hørby Jensen

Mamatas med flere v. Hellas - Bruk av tvang ved restrukturering av statlig gjeld og beskyttelse av obligasjonseieres eiendomsrett under EMK
Astrid Iversen

Fordringars överlåtbarhet – avtalsfrihet eller inte?
Janne M Kaisto

Globaliseringens och europarättens betydelse för svensk insolvensrätt de lege ferenda
Marie Karlsson-Tuula

Avtalsvite och dess funktioner i det avtalsrättsliga systemet – några anmärkningar från ett finskt perspektiv
Paula Klami-Wetterstein

Rättsvetenskapens betydelse för prejudikatbildningen på förmögenhetsrättens område
Stefan Lindskog

Några påpekanden om den för civilrätten ganska centrala frågan om fordringars omsättningsbarhet
Claes Martinson

Avtalsviten – civilrättslig giltighet trots processuell ogiltighet?
Lotta Maunsbach

Prejudikat som ska, bör, kan och inte kan beaktas
Björn Sandvik

Marknadsföringsansvar, orsakssamband, medvållande, ”avtalsliknande drag” osv. – lite om allt detta i det finska Lehman Brothers-fallet
Lena Sisula-Tulokas