Att utveckla utbildningspraktiker - Analys, förståelse och förändring genom teorin om praktikarkitekturer

Hur villkoras ungdomars och vuxnas lärande i olika utbildningssammanhang? Vilka olika omständigheter och förhållanden inverkar på det som sker i pedagogisk verksamhet? Hur möjliggörs och begränsas pedagogisk utveckling? Sådana frågor hör hemma i praktiknära forskning. Samtliga texter i denna bok utgår från en specifik inriktning i sådan forskning – teorin om praktikarkitekturer. Denna teoribildning hjälper oss att analysera och förstå utbildningspraktiker som en del av större, språkliga-kulturella, sociala-politiska och materiella-ekonomiska sammanhang. På så vis förklaras också vad som framstår som möjligt och rimligt att göra i en given situation: vad som sker i detta klassrum, varför förändringsinitiativ går i en viss riktning, eller varför vissa grupper av individer tenderar att exkluderas i ett visst utbildningssammanhang. Boken riktar sig till studenter och forskare intresserade av praktik­nära forskning och praktikteorier men kan också användas av lärare, rektorer och andra pedagogiskt verksamma, exempelvis i kompetensutveckling och för kvalitetsarbete.