Människan i tjänstesamhället

Antalet anställda inom den svenska industrin fortsätter att minska medan tjänstesektorn blir allt större. I denna bok redogör författarna för innebörden i begreppen tjänstesektor, tjänstearbete och tjänstesamhälle. De visar att tjänstesamhället utvecklats ur industrisamhället och att mycket tjänstearbete uppvisar stora likheter med varuproducerande arbete. Vidare redovisar författarna de konsekvenser som den växande tjänstesektorn medför med avseende på social klass och kön. Slutligen går de igenom vad som kännetecknar tjänstearbetet ifråga om organisation, arbetsuppgifter, arbetsmiljö och anställningsförhållanden och hur relationerna ser ut mellan producent och konsument, eller mellan tjänsteutövare och klient.

Boken fyller ett stort behov som en översikt över forskningen om tjänstesamhällets utveckling. Den vänder sig till studerande, lärare, forskare och andra som är intresserade av ekonomiska och sociala förändringar i samhället. Samtliga författare är sociologer med egen forskning inom området. I boken presenteras för första gången intressanta resultat från denna forskning.