Demokrati och lärande - Om valfrihet, gemenskap och övervägande i skola och samhälle

Köp på AdlibrisKöp på BokusKöp på BookOutletSök på Bokbörsen

Demokratin och utbildningen av demokratiska samhällsmedlemmar ställs i dag inför stora utmaningar. Vi behöver därför gemensamt definiera demokratin på nytt.

Samhället och skolan utgör en mångkulturell miljö. Genom samhällsutvecklingen har ekonomi, kultur och politik passerat nationsgränserna, och folkomflyttning och invandring har blivit påtagliga företeelser. Människors arbete har ändrat karaktär från jordbruks- och varuproduktion till kunskaps- och tjänsteproduktion. En individualiseringstrend och ökad valfrihet ställer dessutom såväl vuxna som barn och ungdomar inför nya utmaningar och prövningar. Men även skola och utbildning har förändrats. Skolan är i dag målstyrd och kommunerna har fått ett ökat ansvar. Skolledare och lärare har därmed fått ökade möjligheter att utforma olika verksamheter inom skolan. Till det inre är dock skolan fortfarande alltför präglad av traditionell kunskapsförmedling. Det finns dåligt med utrymme för skolungdomarna att i praktiken få träning i att delta i samtal, och att genom förnyade demokratiska former få medinflytande i formerna för sitt lärande och skolans vardagliga villkor.

Mot bakgrund av och i relation till de förändringar som sker diskuterar pedagoger, sociologer och statsvetare i denna bok ett antal aktuella och relevanta teman. Flera aktuella undersökningar presenteras som speglar demokrati i dagens skola och även ungdomars erfarenheter, kunskaper och attityder till demokrati.

Boken är avsedd att fungera både som kurslitteratur och som debattbok om demokrati och demokratisk utbildning. Den vänder sig till utbildningar inom pedagogik, sociologi, statsvetenskap och närbesläktade samhällsvetenskapliga kunskapsområden. Boken riktar sig också till yrkesverksamma inom skola och andra utbildningsinstitutioner, liksom till var och en som intresserar sig för aktuella teorier, diskussioner och forskningsresultat om demokrati och lärande, skola och ungdomar.